Careers

Administration

Competitive Funding Officer

Back

ENGLISH VERSION

The mission of the Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology (ICN2) is to achieve the highest level of scientific and technological excellence in Nanoscience and Nanotechnology. Its research lines focus on the newly-discovered physical and chemical properties that arise from the behavior of matter at the nanoscale. ICN2 has been awarded with the Severo Ochoa Center of Excellence distinction for three consecutive periods (2014-2018, 2018-2022 and 2023-2026). ICN2 comprises 20 Research Groups, 7 Technical Development and Support Units and Facilities, and 2 Research Platforms, covering different areas of nanoscience and nanotechnology.

Job Title: Competitive Funding Officer

Research area or group: Competitive Funding Department

Description of Group/Project:

The Competitive Funding Department is devoted to support the researchers in managing competitive funds for research in compliance with the terms, conditions and requirements of the funding agencies throughout all the life of each funded project and in an individual way. This includes to provide comprehensive support in the preparation and submission of proposals and in grant acceptance, to fulfil administrative and reporting requirements of the funding agencies for active grants and to manage their budgets.

Main Tasks and responsibilities:

Management of public & competitive grants and fellowships under the supervision of the Head of the Department.

 • Explore funding opportunities of the Institute and ensure proper planning of proposals.
 • Administrative support to the Principal Investigators during the submission of new grants & fellowships proposals.
 • Follow up of grants & fellowships calls and resolutions published at the official webpages and official communications.
 • Follow up of new grants acceptance steps (consortium agreements, NDAs, grants agreements)
 • Financial control (eligibility and availability) of expenses (personnel, consumables, equipment and other direct costs) charged to each project/grant and all administrative follow-up of the project (changes in the duration, changes in budgets, etc.).
 • Control and elaboration of financial reports and control and revision of scientific reports. Archive of supporting documents related to the grants.
 • Meet the requirements of internal or external audits.
 • Interface with other ICN2 departments (Strategy, Business and Innovation), researchers and external parties when required.

Requirements:

 • Education:

Degree in Science or Science Engineering (Chemistry, Physics or similar) or Degree in Finance (or similar).

Project Management Master will be an advantage.

Specific formation in H2020/HE and IP will be an asset.

 • Knowledge:

Bilingual Catalan and Spanish. Advanced level of English. Any other language will be an asset.

At least 2 years of experience working with SAP BO.

At least 2 years of experience working with SIFECAT.

 • Professional Experience:

3 years of previous experience in a similar role.

This position requires a person with high expertise in European, National, Regional and International competitive funds, both in the proposal preparation phase and in the management and reporting of granted projects.

Previous experience in CERCA/CSIC centers and/or Higher Education Institutions will be an asset.

Experience managing and coordinating big consortia and public-private funded projects.

 • Personal Competences:

Great ability to work as a part of a team and very meticulous with the archive of documentation. A high multi-task capacity, high control under stress and high capacity to work under deadlines is also required.

Team worker, multi-tasking.

Summary of conditions:

 • Full time work (37,5h/week)
 • Contract Length:  Permanent
 • Location: Bellaterra (Barcelona)
 • Salary will depend on qualifications and demonstrated experience.
 • Support to the relocation issues.
 • Life Insurance.

Estimated Incorporation date: 4rt trimester of 2023

This Job position is following the requirements of Law 20/2021, de 28 de December, measures urgent for the reduction of temporary employment in the public sector.

How to apply:

All applications must be made via the ICN2 website and include the following:

 1. A cover letter.
 2. A full CV including contact details.
 3. 2 Reference letters or referee contacts.

Applications will be continuously reviewed. Shortlisted candidates will be invited for interview.

Deadline for applications: 30th April 2023*

*Extended deadline: 30th June 2023

Equal opportunities:

ICN2 is an equal opportunity employer committed to diversity and inclusion of people with disabilities.

ICN2 is following the procedure for contract of people with disabilities according with article 59 of the Royal Decree 1/2015, of 30 of October.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

CATALAN VERSION

La missió de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) és assolir el màxim nivell d'excel·lència científica i tecnològica en Nanociència i Nanotecnologia. Les seves línies de recerca se centren en les propietats físiques i químiques recentment descobertes que sorgeixen del comportament de la matèria a escala nanomètrica. ICN2 ha estat guardonat amb la distinció Centre d'Excel·lència Severo Ochoa durant dos períodes consecutius (2014-2018, 2018-2022 i 2023-2026). L'ICN2 consta de 20 Grups de Recerca, 7 Unitats i Instal·lacions de Desenvolupament i Suport Tècnic, i 2 Plataformes de Recerca, que cobreixen diferents àrees de la nanociència i la nanotecnologia.

Denominació del lloc de treball: Oficial de finançament competitiu

Àmbit o grup de recerca: Departament de Finançament Competitiu

Descripció del grup/projecte:

El Departament de Finançament Competitiu es dedica a donar suport als investigadors en la gestió de fons competitius per a la recerca en compliment dels termes, condicions i requisits de les agències de finançament durant tota la vida de cada projecte finançat i de manera individualitzada. Això inclou proporcionar un suport integral en la preparació i presentació de propostes i en l'acceptació de subvencions, per complir els requisits administratius i d'informació de les agències de finançament per a les subvencions actives i per gestionar els seus pressupostos.

Principals tasques i responsabilitats:

Gestió d'ajuts i beques públiques i competitives sota la supervisió del Cap del Departament.

 • Explorar les oportunitats de finançament de l'Institut i garantir una correcta planificació de les propostes.
 • Suport administratiu als investigadors principals durant la presentació de noves propostes de beques i beques.
 • Seguiment de les convocatòries i resolucions de beques i beques publicades a les pàgines web oficials i comunicacions oficials.
 • Seguiment dels nous passos d'acceptació de subvencions (acords de consorci, NDA, acords de subvencions)
 • Control financer (elegibilitat i disponibilitat) de les despeses (personal, consumibles, equipament i altres costos directes) amb càrrec a cada projecte/subvenció i tot el seguiment administratiu del projecte (canvis de durada, canvis de pressupostos, etc.).
 • Control i elaboració d'informes financers i control i revisió d'informes científics. Arxiu de documents acreditatius relacionats amb les subvencions.
 • Complir els requisits de les auditories internes o externes.
 • Interacció amb altres departaments de l'ICN2 (Estratègia, Negoci i Innovació), investigadors i parts externes quan sigui necessari.

Requisits:

 • Educació:

Grau en Ciències o Enginyeria Científica (Química, Física o similar) o Grau en Finances (o similar).

Màster en Gestió de Projectes serà un avantatge.

La formació específica en H2020/HE i IP serà un actiu.

 • Coneixements:

Bilingüe català i castellà. Nivell avançat d'anglès. Qualsevol altre idioma serà un actiu.

Almenys 2 anys d'experiència treballant amb SAP BO.

Almenys 2 anys d'experiència treballant amb SIFECAT.

 • Experiència professional:

3 anys d'experiència prèvia en una funció similar.

Aquesta posició requereix una persona amb alta experiència en fons competitius europeus, nacionals, regionals i internacionals, tant en la fase d'elaboració de propostes com en la gestió i presentació d'informes dels projectes concedits.

Es valorarà experiència prèvia en centres CERCA/CSIC i/o Institucions d'Educació Superior.

Experiència en la gestió i coordinació de grans consorcis i projectes de finançament públic-privat.

 • Competències personals:

- Gran capacitat de treball en equip i molt meticulós amb l'arxiu de documentació. També es requereix una gran capacitat multitasca, un alt control sota estrès i una gran capacitat per treballar en terminis.

- Treballador en equip, multitasca.

Resum de condicions:

 • Jornada completa (37,5h/setmana)
 • Durada del contracte: Permanent
 • Lloc: Bellaterra (Barcelona)
 • El sou dependrà de les qualificacions i experiència demostrada.
 • Suport als problemes de trasllat.

Data estimada d'incorporació: 4rt trimestre de 2023.

Com aplicar:

Totes les sol·licituds s'han de fer a través del lloc web de l'ICN2  i incloure el següent:

 1. Una carta de presentació.
 2. Un currículum complet amb les dades de contacte.
 3. 2 Cartes de referència o contactes amb l'àrbitre.

Les sol·licituds seran revisades contínuament. Els candidats preseleccionats seran convidats a una entrevista.

Termini de presentació de sol·licituds: 30 d'abril de 2023*

*Extenció del termini: 30/06/2023

Aquest lloc de treball segueix els requisits de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública.

Igualtat d'oportunitats:

ICN2 és una empresa d'igualtat d'oportunitats compromesa amb la diversitat i la inclusió de les persones amb discapacitat.

L'ICN2 segueix el procediment de contractació de persones amb discapacitat segons l'article 59 del Reial Decret 1/2015, de 30 d'octubre.