Careers

Administration

Group Project Manager (permanent position)

Back

ENGLISH VERSION

The mission of the Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology (ICN2) is to achieve the highest level of scientific and technological excellence in Nanoscience and Nanotechnology. Its research lines focus on the newly-discovered physical and chemical properties that arise from the behavior of matter at the nanoscale. ICN2 has been awarded with the Severo Ochoa Center of Excellence distinction for three consecutive periods (2014-2018, 2018-2022, 2023-2026). ICN2 comprises 20 Research Groups, 7 Technical Development and Support Units and Facilities, and 2 Research Platforms, covering different areas of nanoscience and nanotechnology.

Job Title: Group Project Manager

Research area or group: Theory and Simulation and Physics and Engineering of Nanodevices

Description of Group/Project:

ICN2 is looking for a Scientific Project Manager to manage projects in groups of ICN2. 

Main Tasks and responsibilities:

 • Management and coordination of the group's activities in EU, national, regional and internal projects, fellowships and proposals:
  • Work closely with the GL and Senior Staff in the group and the competitive funding department to prepare documentation for proposals submissions, projects monitoring and follow-up and technical and financial reporting.
  • Organization, management and documentation of national and international projects and project/group meetings.
  • Manage technical and financial reporting with special attention to requirements, deadlines and standards.
  • Establish highly professional and regular contacts with the project partners/collaborators, project scientific/industrial advisors, reviewers and project officers as well as with other relevant scientific contacts.
  • Dissemination of group activities (projects communication & dissemination activities) liaising regularly with the ICN2 Communication Department.
 • Group administration
 • Visitor management, group's members holidays and absences follow-up, travel management.
 • Tracking of thesis, publications, group activities, patents and others; group meetings organization.
 • Manage the budgetary functions including: a) purchasing and cost controls of the group b) allocating funds and controlling spending, c) managing procurements, transactions and finance in liaison with the other departments of ICN2, d) sending the documents required to accomplish the Open Access.
 • Follow the group fellowships applications and labour contracts, preparation of vacancies and others in liaison with HR.

Requirements:

 • Education
 • Degree in Science or Science Engineering (Chemistry, Physics or similar). Other kind of education with relevant experience will be analysed.
 • Knowledge and Professional Experience:
 • Bilingual Catalan and Spanish. Advanced level of English.
 • Advanced level of Microsoft Excel.
 • 2 years of previous experience in a similar role.
 • This position requires a person with high expertise in European competitive funds, especially with regards to management and reporting processes, with a great ability to work as part of a team and very meticulous with the archive of documentation.
 • Competences
 • Team worker, multi-tasking, work under deadlines.

              

Summary of conditions:

 • Full time work (37,5h/week)
 • Contract Length: Permanent.
 • Location: Bellaterra (Barcelona)
 • Salary will depend on qualifications and demonstrated experience.
 • Support to the relocation issues.
 • Life Insurance.

Estimated Incorporation date: 3rd trimester of 2023

How to apply:

All applications must be made via the ICN2 website and include the following:

 1. A cover letter.
 2. A full CV including contact details.
 3. 2 Reference letters or referee contacts.

Applications will be continuously reviewed. Shortlisted candidates will be invited for interview.

Deadline for applications: 30th April 2023*

*Extended deadline: 30 June 2023

This Job position is following the requirements of Law 20/2021, de 28 de December, measures urgent for the reduction of temporary employment in the public sector.

Equal opportunities:

ICN2 is an equal opportunity employer committed to diversity and inclusion of people with disabilities.

ICN2 is following the procedure for contract of people with disabilities according with article 59 of the Royal Decree 1/2015, of 30 of October.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

CATALAN VERSION

La missió de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) és assolir el màxim nivell d'excel·lència científica i tecnològica en Nanociència i Nanotecnologia. Les seves línies de recerca se centren en les propietats físiques i químiques recentment descobertes que sorgeixen del comportament de la matèria a escala nanomètrica. ICN2 ha estat guardonat amb la distinció Centre d'Excel·lència Severo Ochoa durant tres períodes consecutius (2014-2018, 2018-2022, 2023-2026). L'ICN2 consta de 20 Grups de Recerca, 7 Unitats i Instal·lacions de Desenvolupament i Suport Tècnic, i 2 Plataformes de Recerca, que cobreixen diferents àrees de la nanociència i la nanotecnologia.

Denominació del lloc de treball: Gestor de projectes del Grup

Àmbit o grup de recerca: Diversos

Descripció del grup/projecte:

L'ICN2 busca un Gestor de projectes del Grup per gestionar projectes en grups de l'ICN2.

Principals tasques i responsabilitats:

· Gestió i coordinació de les activitats del grup en projectes, beques i propostes de la UE, nacionals, regionals i interns:

o Treballar estretament amb el GL i el personal superior del grup i el departament de finançament competitiu per preparar la documentació de presentació de propostes, seguiment i seguiment dels projectes i informes tècnics i financers.

o Organització, gestió i documentació de projectes nacionals i internacionals i reunions de projectes/grups.

o Gestionar la informació tècnica i financera amb especial atenció als requisits, terminis i estàndards.

o Establir contactes molt professionals i regulars amb els socis/col·laboradors del projecte, els assessors científics/industrials del projecte, els revisors i els responsables del projecte, així com amb altres contactes científics rellevants.

o Difusió d'activitats grupals (activitats de comunicació i difusió de projectes) en contacte regularment amb el Departament de Comunicació de l'ICN2.

· Administració del grup

o Gestió de visitants, seguiment de vacances i absències dels membres del grup.

o Seguiment de tesi, publicacions, activitats grupals, patents i altres; Organització de reunions de grup...

o Gestionar les funcions pressupostàries que inclouen: a) compres i controls de costos del grup b) assignació de fons i control de la despesa, c) gestió de compres, transaccions i finances en enllaç amb la resta de departaments de l'ICN2, d) enviament de la documentació necessària per a la realització de la Accés Obert...

o Seguiment de les sol·licituds de beques grupals i contractes laborals, preparació de vacants i altres en relació amb RRHH.

Requisits:

· Educació

- Grau en Ciències o Enginyeria Científica (Química, Física o similar). S'analitzaran altres tipus d'educació amb experiència rellevant.

· Coneixements i experiència professional:

- Bilingüe català i castellà. Nivell avançat d'anglès.

- Nivell avançat de Microsoft Excel.

- 2 anys d'experiència prèvia en una funció similar.

- Aquesta posició requereix una persona amb gran experiència en fons competitius, especialment pel que fa als processos de gestió i reporting, amb una gran capacitat de treball en equip i molt meticulosa amb l'arxiu de documentació.

· Competències

- Treballador en equip, multitasca, treball sota terminis.

Resum de condicions:

· Jornada completa (37,5h/setmana)

· Durada del contracte: Permanent.

· Lloc: Bellaterra (Barcelona)

· El sou dependrà de les qualificacions i experiència demostrada.

· Suport als problemes de trasllat.

· Assegurança de vida.

Data estimada d'incorporació: 3r trimestre de 2023

Com aplicar:

Totes les sol·licituds s'han de fer a través del lloc web de l'ICN2 i incloure el següent:

1. Una carta de presentació.

2. Un currículum complet amb les dades de contacte.

3. 2 Cartes de referència o contactes per referencies.

Les sol·licituds seran revisades contínuament. Els candidats preseleccionats seran convidats a una entrevista.

Termini de presentació de sol·licituds: 30 d'abril de 2023*

*Extenció del termini: 30/06/2023

Aquest lloc de treball compleix els requisits de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en el sector públic.

Igualtat d'oportunitats:

ICN2 és una empresa d'igualtat d'oportunitats compromesa amb la diversitat i la inclusió de les persones amb discapacitat.

L'ICN2 segueix el procediment de contractació de persones amb discapacitat segons l'article 59 del Reial Decret 1/2015, de 30 d'octubre.