Careers

Administration

Fundraising Officer - Strategy

Back

ENGLISH VERSION

The mission of the Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology (ICN2) is to achieve the highest level of scientific and technological excellence in Nanoscience and Nanotechnology. Its research lines focus on the newly-discovered physical and chemical properties that arise from the behaviour of matter at the nanoscale. ICN2 has been awarded with the Severo Ochoa Center of Excellence distinction for tree consecutive periods (2014-2018, 2018-2022 and 2023-2026). ICN2 comprises 20 Research Groups, 7 Technical Development and Support Units and Facilities, and 2 Research Platforms, covering different areas of nanoscience and nanotechnology.

Job Title: Fundraising Officer

Department: Strategic

Main Tasks and responsibilities:

 • Design and execute the strategy and fundraising plan of the entity for individuals, companies, and large donors nationally and internationally
 • Design and execute the actions of recruitment and loyalty of activities that generate resources
 • Coordinate with management team the programmed actions
 • Coordinate and collaborate with Communication department and Business & Innovation department
 • Coordinate with all areas the priorities of fundraising and the identification of projects
 • Actively search for potential private funders (companies, foundations, philanthropists)
 • Concerted visits to private funders
 • Manage strategic alliances and make agreements with companies and foundations
 • Planning and coordination of outreach activities with the target audience
 • Execution of fundraising campaigns
 • Develop the necessary communication materials
 • Manage the donor database. Update list of contacts, physical and legal.
 • Update network of strategic contacts

Requirements:

 • Education:

Degree university.

Postgraduate in Fundraising, digital marketing.

 • Knowledge

High level of Catalan, Spanish and English spoken and written

It will be valued to have some experience in the world of scientific research in the areas of health, technology and / or environment and / or scientific communication

Domain of the office and CRM package

 • Professional Experience

Have some qualification and minimum experience of three years in marketing and fundraising.

 • Personal Competences

Commitment, adaptation to change, teamwork, organization and planning, autonomy and resolution, communication, commercial vision, and motivation.

Summary of conditions:

 • Full time work (37,5h/week)
 • Contract Length: Permanent.
 • Location: Bellaterra (Barcelona)
 • Salary will depend on qualifications and demonstrated experience.
 • Support to the relocation issues.
 • Life Insurance.

Estimated Incorporation date: As soon as possible

How to apply:

All applications must be made via the ICN2 website and include the following:

 1. A full CV including contact details.
 2. 2 referee contacts.
 3. 2 Reference letters or referee contacts.

Extended Deadline application: 31 July 2023

This Job position is following the requirements of Law 20/2021, de 28 de December, measures urgent for the reduction of temporary employment in the public sector.

Equal opportunities:

ICN2 is an equal opportunity employer committed to diversity and inclusion of people with disabilities.

ICN2 is following the procedure for contract of people with disabilities according with article 59 of the Royal Decree 1/2015, of 30 of October.

____________________

CATALAN VERSION

La missió de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) és assolir el màxim nivell d'excel·lència científica i tecnològica en Nanociència i Nanotecnologia. Les seves línies de recerca se centren en les propietats físiques i químiques recentment descobertes que sorgeixen del comportament de la matèria a escala nanomètrica. ICN2 ha estat guardonat amb la distinció Centre d'Excel·lència Severo Ochoa durant tres períodes consecutius (2014-2018, 2018-2022 i 2023-2026). L'ICN2 consta de 20 Grups de Recerca, 7 Unitats i Instal·lacions de Desenvolupament i Suport Tècnic, i 2 Plataformes de Recerca, que cobreixen diferents àrees de la nanociència i la nanotecnologia.

Denominació del lloc de treball: Oficial de recaptació de fons

Departament: Estratègic

Principals tasques i responsabilitats:

 • Dissenyar i executar l'estratègia i el pla de captació de fons de l'entitat per a particulars, empreses i grans donants a nivell nacional i internacional.
 • Dissenyar i executar les accions de captació i fidelització d'activitats que generen recursos
 • Coordinar amb l'equip directiu les accions programades
 • Coordinar i col·laborar amb el departament de Comunicació i el departament de Negocis i Innovació
 • Coordinar amb totes les àrees les prioritats de captació de fons i la identificació de projectes
 • Cercar activament possibles finançadors privats (empreses, fundacions, filantrops)
 • Visites concertades a finançadors privats
 • Gestionar aliances estratègiques i fer acords amb empreses i fundacions
 • Planificació i coordinació d'activitats de divulgació amb el públic objectiu
 • Realització de campanyes de captació de fons
 • Elaborar els materials de comunicació necessaris
 • Gestionar la base de dades de donants. Actualitzar la llista de contactes, físics i legals.
 • Actualització de la xarxa de contactes estratègics

Requirements:

 • Education:

Universitat de grau.

Postgrau en Fundraising, màrqueting digital.

 • Coneixement

Nivell alt de català, castellà i anglès parlat i escrit

Es valorarà tenir alguna experiència en el món de la recerca científica en les àrees de salut, tecnologia i/o medi ambient i/o comunicació científica.

Domini de l'oficina i paquet CRM

 • Experiència professional

Tenir alguna titulació i experiència mínima de tres anys en màrqueting i recaptació de fons.

 • Competències personals

Compromís, adaptació al canvi, treball en equip, organització i planificació, autonomia i resolució, comunicació, visió comercial i motivació.

Resum de condicions:

 • Jornada completa (37,5h/setmana)
 • Durada del contracte: Permanent.
 • Lloc: Bellaterra (Barcelona)
 • El sou dependrà de les qualificacions i experiència demostrada.
 • Suport als problemes de trasllat.
 • Assegurança de vida.

Data estimada d'incorporació: Últim trimestre de 2023.

Com aplicar:

Totes les sol·licituds s'han de fer a través del lloc web de l'ICN2 i incloure el següent:

 1. Un currículum complet amb dades de contacte.
 2. 2 contactes d'àrbitre.
 3. 2 Cartes de referència o contactes amb l'àrbitre.

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de julio de 2023

Aquest lloc de treball segueix els requisits de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública.

Igualtat d'oportunitats:

ICN2 és una empresa d'igualtat d'oportunitats compromesa amb la diversitat i la inclusió de les persones amb discapacitat.

L'ICN2 segueix el procediment de contractació de persones amb discapacitat segons l'article 59 del Reial Decret 1/2015, de 30 d'octubre.