Careers

Administration

Public Tenders Officer

Back

Process in the Interviews phase

Download PDF

ENGLISH

The mission of the Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology (ICN2) is to achieve the highest level of scientific and technological excellence in Nanoscience and Nanotechnology. Its research lines focus on the newly-discovered physical and chemical properties that arise from the behaviour of matter at the nanoscale. ICN2 has been awarded with the Severo Ochoa Center of Excellence distinction for two consecutive periods (2014-2018, 2018-2022 and 2023-2026). ICN2 comprises 20 Research Groups, 7 Technical Development and Support Units and Facilities, and 2 Research Platforms, covering different areas of nanoscience and nanotechnology.

Job Title: Public Tenders Officer

Department: Technical Management Support Area

Main Tasks and responsibilities:

 • Support to the management of public procurement: Study of the different phases of a tender procedure and the different types of procedures.
 • Preparation of the digital and physical administrative files, from the beginning until its resolution.
 • Drafting of minutes of "Mesas de Contratación", requirements to the bidders and notifications of award, exclusion of the procedure.
 • Drafting contracts.
 • Drafting and preparation of contract extensions and possible contractual modifications.
 • Study of Law 9/2017 on Public Sector Contracts

Requeriments:

 • Education:

Degree in Law.

 • Knowledge

Fluent in English and Catalan (Advanced Level)

 • Professional Experience

Experience in research centre o public sector.

 • Personal Competences

Meticulous, multi-task capacity, proactivity

Summary of conditions:

 • Full time work (37,5h/week)
 • Contract Length: Permanent.
 • Location: Bellaterra (Barcelona)
 • Salary will depend on qualifications and demonstrated experience.
 • Support to the relocation issues.
 • Life Insurance.

Estimated Incorporation date: April 2023.

How to apply:

All applications must be made via the ICN2 website and include the following:

 1. A full CV including contact details.
 2. 2 referee contacts.
 3. 2 Reference letters or referee contacts.

Deadline application: 15th January 2023

This Job position is following the requirements of Law 20/2021, de 28 de December, measures urgent for the reduction of temporary employment in the public sector.

Equal opportunities:

ICN2 is an equal opportunity employer committed to diversity and inclusion of people with disabilities.

ICN2 is following the procedure for contract of people with disabilities according with article 59 of the Royal Decree 1/2015, of 30 of October.

________________________

CATALAN

La missió de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) és assolir el màxim nivell d'excel·lència científica i tecnològica en Nanociència i Nanotecnologia. Les seves línies de recerca se centren en les propietats físiques i químiques recentment descobertes que sorgeixen del comportament de la matèria a escala nanomètrica. ICN2 ha estat guardonat amb la distinció Centre d'Excel·lència Severo Ochoa durant dos períodes consecutius (2014-2018, 2018-2022 i 2023-2026). L'ICN2 consta de 20 Grups de Recerca, 7 Unitats i Instal·lacions de Desenvolupament i Suport Tècnic, i 2 Plataformes de Recerca, que cobreixen diferents àrees de la nanociència i la nanotecnologia.

Denominació del lloc de treball: Oficial de Licitació Pública

Departament: Àrea de Suport a la Gestió Tècnica

Principals tasques i responsabilitats:

 • Suport a la gestió de la contractació pública: Estudi de les diferents fases d'un procediment de licitació i dels diferents tipus de procediments.
 • Confecció dels expedients administratius digitals i físics, des de l'inici fins a la seva resolució.
 • Redacció d'actes de "Meses de Contractació", requisits als licitadors i notificacions d'adjudicació, exclusió del procediment.
 • Redacció de contractes.
 • Redacció i preparació de pròrrogues de contracte i possibles modificacions contractuals.
 • Estudi de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic

Requisits:

 • Educació:

Llicenciat en Dret.

 • Coneixement

Domini anglès i català (nivell avançat)

 • Experiència professional

Experiencia en l'ambit en centre de recerca o sector públic.

 • Competències personals

Meticulós, capacitat multitasca, proactivitat

Resum de condicions:

 • Jornada completa (37,5h/setmana)
 • Durada del contracte: Permanent.
 • Lloc: Bellaterra (Barcelona)
 • El sou dependrà de les qualificacions i experiència demostrada.
 • Suport als problemes de trasllat.
 • Assegurança de vida.

Data estimada d'incorporació: abril de 2023.

Com aplicar:

Totes les sol·licituds s'han de fer a través del lloc web de l'ICN2 i incloure el següent:

 1. Un currículum complet amb dades de contacte.
 2. 2 contactes d'àrbitre.
 3. 2 Cartes de referència o contactes amb l'àrbitre.

Termini de presentació de sol·licituds: 15 de gener de 2023

Aquest lloc de treball segueix els requisits de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública.

Igualtat d'oportunitats:

ICN2 és una empresa d'igualtat d'oportunitats compromesa amb la diversitat i la inclusió de les persones amb discapacitat.

L'ICN2 segueix el procediment de contractació de persones amb discapacitat segons l'article 59 del Reial Decret 1/2015, de 30 d'octubre.

Process in the Interviews phase

Download PDF